23.07.08
Cerebrum Design รับโล่ห์จากรมต.กระทรวงศึกษา
มกร เชาวน์วาณิชย์ บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท Cerebrum Design จำกัด เข้ารับโล่จาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสื่อนวัตกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อร่วมสร้างคุณูปการในการพัฒนาศีลธรรม แก่เยาวชน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ซึ่งโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล (IBS) เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นดาวแห่งความดี (The Virtuous Star หรือ V-Star) โดยสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม จาก แนวความคิด “วินัย เคารพ อดทน” ผ่านกิจวัตรประจำวัน โดยมีบทฝึกที่เน้นการทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทำ กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม ผ่านสื่อการสอนหลายรูปแบบ ที่ บริษัท Cerebrum เป็นผู้ออกแบบและจัดทำขึ้น อาทิ สมุดบันทึก ความดี 3-TO-1 มหัศจรรย์เราทำได้ หนังสือการ์ตูน 3-TO-1 ฯลฯ
 
< BACK
 
 
  Best View at 1024 X 768 Resolution / Internet Explorer